Zoyka's Apartment - Zoyka Robe Options
, 2015

,

sketches of ideas for Zoyka's first costume.